کوکی می‌خواهید؟

ما برای ارائه محتوای شخصی و تبلیغات و نیز برای ارتباط با سرویس‌های اجتماعی و جهت آنالیز ترافیک سایت خود از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم. شما در صورت ادامه، این موضوع را قبول می‌نمایید. بیشتر بدانید

Client Applications Activation

Client activation icon

Online Activation

To activate your IceWarp Desktop Client or IceWarp Outlook Sync application, you will need the Activation Key which has been created by your IT or helpdesk and delivered to you by email, or available from your IceWarp WebClient account - Options - Licenses tab.

client activation key retrieva

Simply copy the respective Activation Key into the License dialog inside your application and click Activate.

Client activation screen in IWDC client