کوکی می‌خواهید؟

ما برای ارائه محتوای شخصی و تبلیغات و نیز برای ارتباط با سرویس‌های اجتماعی و جهت آنالیز ترافیک سایت خود از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم. شما در صورت ادامه، این موضوع را قبول می‌نمایید. بیشتر بدانید

Server License Activation

server activation icon

Online License Activation

Enter the Order ID assigned to your most recent license purchase into WebAdmin - API Console - Online License and click Save.

Instead of WebAdmin you can use the command line:
tool set system C_OnlineLicense Your_Order_ID

server activation key retrieva